Warunki handlowe

Część ogólna

- Przedmiotem niniejszych warunków handlowych (dalej WH) jest zakup w sklepie internetowym www.elkalounge.pl, który ma w ofercie bieliznę męską, damską i dziecięcią. Opis produktów jest umiejscowiony na witrynie internetowej https://www.elkalounge.pl/warunki-handlowe. WH bliżej określają i konkretyzują prawa i obowiązki sprzedającego, którym jest Fideli Berg, s.r.o., Kramperova 1007/3, 142 00 Praha, ID:03337529, VAT:CZ03337529 a również prawa i obowiązki kupującego.

Wszelkie stosunki umowne są zawierane we zgodności z polskim prawem. Jeżeli jest kontrahentem konsument, to wszelkie relacje dotyczące warunków handlowych, które nie są regulowane w Kodeksie cywilnym, są regulowane Ustawą o prawach konsumenta. Jeżeli jest kontrahentem inny podmiot, to wszelkie relacje dotyczące warunków handlowych, które nie są uregulowane, reguluje Kodeks cywilny. Wszystkie ustawy w brzmienu późniejszych nowelizacji.

Wysłaniem zamówienia kupujący potwierdza, że się zaznajomił z niniejszymi WH i że się z nimi zgadza. Na niniejsze warunki handlowe jest kupujący w dostateczny sposób uprzedzony i ma możliwość się z nimi zaznajomić. Niniejsze warunki handlowe i zasady reklamacji stanowią nieodzielną część zawartej umowy.

Określenie pojęć

Umowa konsumencka – Umowami konsumenckimi są umowy kupna, umowy o dzieło lub inne rodzaje umów, jeżeli kontrahentami są po jednej stronie konsument a po drugiej stronie dostawca.

- Dostawca/sprzedający – Dostawcą jest osoba, która podczas zawarcia i pełnienia umowy działa w ramach swej działalności handlowej lub gospodarczej. W przypadku niniejszych WH rozchodzi się o sklep internetowy www.elkalounge.pl

- Konsumentem (kupującym) – jest osoba, która podczas zawarcia i pełnienia umowy nie działa w ramach swej działalności handlowej lub gospodarczej.

- Umowa sprzedaży – warunkiem dla zastosowania zamówienia jest wypełnienie wszelkich wymaganych informacji dotyczących kupującego w formularzu zamówienia. Zamówienie przeprowadzone przez środki komunikacyjne na odległość, w niniejszym przypadku poprzez strony internetowe www.elkalounge.pl, są propozycją do zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie otrzymania zobowiązującego potwierdzenia zamówienia ze strony dostawcy do konsumenta. Potwierdzenie zamówienia oznaczy otrzymanie poprzez pocztę elektroniczną wiadomości, która potwierdza zamówienie. Od tego momentu powstają pomiędzy sprzedającym i kupującym wzajemne prawa i obowiązki.

Zamówienie produktu

- Ceny produktów w sklepie internetowym www.elkalounge.pl są obowiązujące, i to aż do terminu ich zmiany. Sklep internetowy www.elkalounge.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, bez wcześniejszego pisemnego czy innym sposobem przekazanego zawiadomienia.

- Cena produktu określona na podstawie już wcześniej zawartej umowy sprzedaży nie może być jednorazowo zmieniona.

- W przypadku nastałej sytuacji, gdy się w szczególny sposób zmieniła cena dostawcy produktu, może sprzedający odstąpić od umowy. W tym przypadku będzie sprzedający niezwłocznie kontaktować kupującego, by ustalić następnie proceder następnych działań. W przypadku, iż kupujący już zapłacił część lub całą wartość ceny kupna, będzie mu ta cena wysłana na jego numer konta lub adres w jak najkrótszym terminie.

- Głównym sposobem przebiegu zamówienia w sklepie internetowym jest napełnienie wirtualnego koszyka i wysłanie zamówienia. Następnym sposobem przebiegu zamówienia jest poprzez telefon: +420 604 222 881 i e-mail:info@elka-underwear.pl. Podczas każdego zamówienia jakimkolwiek sposobem jest obowiązek podania wszelkich danych o kupującym. Konkretnie: imię i nazwisko kupującego, cały adres i forma płatności za zamówiony produkt.

Cena produktu i dostawa

- Jesteśmy płatnikami VAT.

- Zamówiony produkt jest dostarczany i opłacany za pobraniem, przelewem bankowym lub płatnością online.

- Opłata pocztowa przy zakupie ponad 250 PLN jest darmowa.

- Jest również możliwy osobisty odbiór na adresie sprzedającego, w tym przypadku nie jest wliczana opłata pocztowa.

- Opłata pocztowa wynosi: 18-23 PLN

- Płatność przelewem bankowym jest na numer konta PL 24 1050 1070 1000 0090 3167 2299, produkt jest wysyłany zgodnie z informacją i jego dostępności po przypisaniu fakturowanej kwoty na konto sprzedającego. Symbol wariabilny otrzymasz po dokończeniu zamówienia.

- Zamówienie można zapłacić bankowym przelewem online lub kartą za pośrednictwem zabezpieczonej bramki GoPay.

- Nie wliczamy w koszty pakowania.

 

Odbiór produktu i prawo do odstąpienia

 

Według Ustawy o prawach konsumenta ma konsument prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w tym przypadku, jeżeli umowa została zawarta na odległość przy użyciu środków komunikacyjnych na odległość, ma konsument prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od przejęcia produktu. W przypadku, kiedy dostawca nie poinformował konsumenta pisemnie lub innym sposobem wg Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi wygasa prawo na odstąpienie po upływie 12 miesięcy od odbioru produktu.

Jeżeli konsument został poinformowany przez dostawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcznego terminu, to termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Jeżeli kupujący jest osobą prawną, ma kupujący obowiązek sprawdzenia produktu podczas odbioru, zapobiega w ten sposób możliwym sprzecznościom podczas reklamacji.

Jeżeli jest kupujący osobą fizyczną, polecamy sprawdzenie produktu podczas odbioru, zapobiega w ten sposób możliwym sprzeczościom podczas reklamacji.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy według artykułu 15 WH, otrzyma kupujący kwotę umówioną w umowie sprzedaży, kupujący ma obowiązek sprzedającemu pokryć koszty na opłatę pocztową i opakowanie według artykułu 13 i 14 WH.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy w określonym terminie, otrzyma środki finansowe na swoje konto bankowe niezwłocznie w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli środki finansowe są przekazywane poprzez Pocztę polską, to jest kupującemu wliczana opłata w wysokości…..PLN.

- Aby odstąpić od umowy, zwrócić lub wymienić należy postępować zgodnie z załączonym formularzem, który można pobrać tutaj: FORMULARZ

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe (przede wszystkim imię, nazwisko i adres) są przechowywane we zgodności z obowiązującymi ustawami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane użytkowników otrzymane od klientów używamy tylko dla wewnętrznych potrzeb (dla pomyślnego spełniania umowy) i nie przekazujemy ich trzecim osobom. Wyjątek stanowią zewnętrzne firmy spedycyjne, dane przekazujemy dla bezproblemowego dostarczenia produktów i tylko w minimalnym zakresie.

Dane osobowe klientów są w pełni ochronione przed nadużyciem. Dane są przechowywane i nie są udostępniane z aplikacjami trzecich osób. Klient zawarciem umowy zgadza się z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych w naszej bazie danych po pomyślnym spełnienu umowy, i to aż do jego pisemnego wyrażenia niezgody z takim przetwarzaniem. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych i ma prawo do ich zmiany oraz do dalszych praw ustawowych dotyczących danych.

 

Porządek reklamacyjny

- Jeżeli kupującym jest osoba fizyczna, to według Kodeksu cywilnego obowiązuje okres gwarancji 24 miesięcy.

- Jeżeli kupującym nie jest konsument, to obowiązuje okres gwarancji 12 miesięcy.

Gwarancja nie stosuje się na produkty po upłynięciu okresu gwarancji.

- Gwarancja zaczyna ubiegać dniem odbioru produktu przez kupującego.

- Gwarancja przedłuża się o okres, kiedy był produkt w naprawie gwarancyjnej.

- W przypadku wymiany produktu zaczyna ubiegać nowy okres gwarancyjny z odbiorem nowego produktu przez kupującego.

- Okres na załatwienie reklamacji jest 30 dni.

- Produkt można zwrócić bez podania powodu lub wymienić do 30 dni od przyjęcia zamówienia od kupującego. Nie może być prany, noszony ani innym sposobem używany.

- W przypadku, iż kupujący odkrył wadę produktu, którą może reklamować, to niezwłocznie przekaże tą informację sprzedającemu i wyśle produkt z powrotem na adres sprzedającego. Produkt, który będzie wysłany z powrotem na adres kupującego za pobraniem. nie będzie uwzględniany.

- Jeżeli sprzedający reklamację akceptuje, to po porozumieniu z kupującym środki finansowe określone w umowie sprzedaży zwróci lub wymieni produkt.

- Jeżeli wadę produktu można naprawić, to kupujący ma praw do niezwłocznej naprawy produktu. Jeżeli jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, może kupujący żądać wymiany produktu lub jeżeli wada dotyczy tylko części produktu, to wymiany produktu. Jeżeli nie jest to możliwe, może kupujący żądać odpowiedni rabat z ceny lub odstąpić od umowy.

- Jeżeli pojawi się wada, której nie można naprawić i zabrania ona właściwemu używaniu jako rzeczy bez wad, to kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub może odstąpić od umowy. Takie same prawo należy kupującemu, jeżeli rzecz ma wady, które można naprawić ale wady znowu się pojawiają po naprawach albo wad jest więcej i nie można danej rzeczy właściwie używać. Jeżeli to są inne wady, których nie można naprawić a kupujący nie chce rzecz wymienić, ma kupujący prawo do odpowiedniego rabatu z ceny rzeczy lub może odstąpić od umowy.

- Sprzedający ma obowiązek konsumentowi dostarczyć potwierdzenie (protokół reklamacyjny), w którym jest data kiedy konsument zastosował odpowiedzialność za wady, co jest przedmiotem reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji chce konsument. Następnie potwierdzenie daty i sposobu załatwienia reklamacji wraz z potwierdzeniem o przeprowadzonej naprawie i okresu jej trwania lub pisemne uzasadnione potwierdzenie odrzucenia reklamacji. Ten obowiązek mają i inne osoby przeznaczone do przeprowadzenia naprawy.

- Koszty wysyłki produktu z powrotem i na wymianę ponosi sprzedający.

- Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia rzeczy spowodowanego zwykłym używaniem, szkody spowodowanej używaniem w sprzeczności z instrukcją, spowodowanej vis maior lub zewnętrznymi czynnikami. Krótsza żywotność produktu nie jest wadą i sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za wady powstałe w wyniku krótszej żywotności produktu.

 

Sprzeczność z umową sprzedaży

 

Jeżeli kupujący otrzyma inny produkt niż zamawiał (nieumyślna zamiana podczas pakowania produktu) lub otrzymał produkt z wadą lub nieodpowiadający opisowi, wyśłe nieużywany i nieuszkodzony produkt z powrotem sprzedającemu w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem dostawy.

Jeżeli rzecz podczas odbioru przez kupującego nie jest zgodna z umową sprzedaży, ma kupujący prawo, aby sprzedający bezpłatnie i niezwłocznie zapewnił stan odpowiadający umowie sprzedaży według żądania kupującego lub rzecz wymienił albo naprawił. Jeżeli nie jest taki proces możłiwy, to kupujący może żądać odpowiedniego rabatu z ceny lub odstąpić od umowy. Niestosuje się wyżej wymienionego, jeżeli kupujący przed odbiorem rzeczy wiedział o sprzeczności z umową sprzedaży lub sprzeczność z umową sprzedaży sam spowodował.

Sklep internetowy www.elkalounge.pl zastrzega sobie prawo do błędów w druku i nieścisłości na podanych stronach internetowych. Jednakże nie zwalnia to sprzedającego z obowiązku prawdziwego informowania kupującego o właściwościach sprzedawanego produktu.

Warunki handlowe i porządek reklamacyjny są ważne od 31.08.2018

Informacje kontaktowe

Telefon: +420 604 222 881

E-mail: info@elkalounge.pl